ماه: ژوئن 2017

بررسي نقش تعديل گري جنسيت بر روابط بين رويکرد بازاريابي رابطه مند و رضايت مشتريان (مطالعه موردي شرکت پديده تبار)

بررسي نقش تعديل گري جنسيت بر روابط بين رويکرد بازاريابي رابطه مند و رضايت مشتريان (مطالعه موردي شرکت پديده تبار) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft

اثربخشي آموزش تلفيق روش هاي آگاهي واج شناختي، ادراکي– حرکتي کپارت و روش چندحسي فرنالد بر کاهش خطاهاي ديکتهنويسي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي

اثربخشي آموزش تلفيق روش هاي آگاهي واج شناختي، ادراکي– حرکتي کپارت و روش چندحسي فرنالد بر کاهش خطاهاي ديکتهنويسي دانش آموزان پايه سوم ابتدايي دارای 17 صفحه می باشد و