ماه: مارس 2017

بررسي اثر بخشي آموزش رفتار درماني شناختي مبتني بر هيجان (ECBT) بر کاهش تعارضات والد – فرزند نوجوانان دختر دبيرستان هاي شهر اهواز

بررسي اثر بخشي آموزش رفتار درماني شناختي مبتني بر هيجان (ECBT) بر کاهش تعارضات والد – فرزند نوجوانان دختر دبيرستان هاي شهر اهواز دارای 14 صفحه می باشد و دارای

بررسي رفتار غيرخطي الاستو- پلاستيک قاب هاي فضايي با اعضاي جدارنازک باز با استفاده از تيوري توسعه يافته تير ستون

بررسي رفتار غيرخطي الاستو- پلاستيک قاب هاي فضايي با اعضاي جدارنازک باز با استفاده از تيوري توسعه يافته تير ستون دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft