ماه: فوریه 2017

بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي دستگاه حفاري در چاه هاي نفتي بر نرخ نفوذ مته حفاري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و تحليل آماري رگرسيون خطي چند متغيره

بررسي تاثير پارامترهاي عملياتي دستگاه حفاري در چاه هاي نفتي بر نرخ نفوذ مته حفاري با استفاده از شبکه هاي عصبي مصنوعي و تحليل آماري رگرسيون خطي چند متغيره دارای

تاثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد مالي و استراتژيک صادرات زعفران مشهد مطالعه موردي :شرکت هاي صادرکننده زعفران مشهد

تاثير بازاريابي اينترنتي بر عملکرد مالي و استراتژيک صادرات زعفران مشهد مطالعه موردي :شرکت هاي صادرکننده زعفران مشهد دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می