ماه: دسامبر 2016

ذخيرهسازي گازهاي طبيعي در مخازن زير زميني ميدان يوردشا با استفاده از سيستمهاي اطلاعات مکاني و جغرافيايي، GIS

ذخيرهسازي گازهاي طبيعي در مخازن زير زميني ميدان يوردشا با استفاده از سيستمهاي اطلاعات مکاني و جغرافيايي، GIS دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می

ارزيابي نفوذپذيري پي سد سورال

ارزيابي نفوذپذيري پي سد سورال دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزيابي نفوذپذيري پي سد

جايگاه هدف در تحقيق

جايگاه هدف در تحقيق دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جايگاه هدف در تحقيق کاملا