ماه: سپتامبر 2016

بررسي تطبيقي شاخص هاي طبيعي امنيت و زيبايي در پارک هاي شهري از ديدگاه زنان (نمونه موردي: پارک پليس- منطقه 4 شهر تهران)

بررسي تطبيقي شاخص هاي طبيعي امنيت و زيبايي در پارک هاي شهري از ديدگاه زنان (نمونه موردي: پارک پليس- منطقه 4 شهر تهران) دارای 10 صفحه می باشد و دارای

اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود ملاک هاي باليني افسردگي واختلال شخصيت وسواس اجبار: پژوهش مورد منفرد

اثربخشي طرحواره درماني بر بهبود ملاک هاي باليني افسردگي واختلال شخصيت وسواس اجبار: پژوهش مورد منفرد دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و

تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتار سازگارانه و خودکارآمدي دانش آموزان پسر کم توان ذهني آموزش پذير

تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتار سازگارانه و خودکارآمدي دانش آموزان پسر کم توان ذهني آموزش پذير دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می