ماه: ژوئن 2016

اثر سازوکارهاي نظارت داخلي حاکميت شرکتي بر رابطه بين خوش بيني بيش از حد مديريت و کيفيت سود از منظر پايداري و توان پيش بيني پذيري سود

اثر سازوکارهاي نظارت داخلي حاکميت شرکتي بر رابطه بين خوش بيني بيش از حد مديريت و کيفيت سود از منظر پايداري و توان پيش بيني پذيري سود دارای 27 صفحه

Fuel type effects on radionuclide inventory

Fuel type effects on radionuclide inventory دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد Fuel type effects