ماه: فوریه 2016

بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه

بررسي تاثير هوش هيجاني بر گرايش به يادگيري الکترونيکي در بين دانش آموزان دختر پايه سوم دوره دوم متوسطه مورد مطالعه: دانش آموزان ناحيه 2 کرمانشاه دارای 16 صفحه می

تاثير روش هاي تدريس گوناگون بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران(مطالعه موردي: منطقه 3 تهران)

تاثير روش هاي تدريس گوناگون بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر تهران(مطالعه موردي: منطقه 3 تهران) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می

مطالعه مقدار اعوجاج طولي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرآيند خمش ورق هايفلزي با استفاده از روش اجزاي محدود و تاگوچي

مطالعه مقدار اعوجاج طولي و بهينه سازي پارامترهاي موثر در فرآيند خمش ورق هايفلزي با استفاده از روش اجزاي محدود و تاگوچي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات