ماه: ژانویه 2016

تحليل کيفي تفاوت بعد مکانيسم هاي دفاعي نسبت به آزمون اندريافت موضوع در ميان دختران نوجوان مبتلا به افسردگي و فاقد افسردگي

تحليل کيفي تفاوت بعد مکانيسم هاي دفاعي نسبت به آزمون اندريافت موضوع در ميان دختران نوجوان مبتلا به افسردگي و فاقد افسردگي دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات

بررسي و ارزيابي عملکرد فناوريهاي مخلوط آسفالتي گرم با استفاده از نرمافزار راهنماي طراحي مکانستيک-تجربي

بررسي و ارزيابي عملکرد فناوريهاي مخلوط آسفالتي گرم با استفاده از نرمافزار راهنماي طراحي مکانستيک-تجربي دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده