ماه: دسامبر 2015

رابطه استراتژي هاي کليدي عملکرد با وفاداري مشتريان در بهره وري صنعت بيمه (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران )

 رابطه استراتژي هاي کليدي عملکرد با وفاداري مشتريان در بهره وري صنعت بيمه (مطالعه موردي شرکت بيمه ايران ) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word

تغيير کاربري اراضي و تاثير آن بر تغيير پوشش گياهي زاگرس مياني با بکارگيري تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي حوضه آبخيز دشت الشتر

 تغيير کاربري اراضي و تاثير آن بر تغيير پوشش گياهي زاگرس مياني با بکارگيري تصاوير ماهواره اي مطالعه موردي حوضه آبخيز دشت الشتر دارای 13 صفحه می باشد و دارای