ماه: اکتبر 2015

اصلاح سطح نانولوله هاي کربني چند ديواره توسط ليگاند پاراآمينو هيپوريک اسيد به منظور جذب و واجذب داروهاي شلکننده عضلات اسکلتي

 اصلاح سطح نانولوله هاي کربني چند ديواره توسط ليگاند پاراآمينو هيپوريک اسيد به منظور جذب و واجذب داروهاي شلکننده عضلات اسکلتي دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در