ماه: آوریل 2015

ارايه روشي جهت زمانبندي سيستم هاي چندپردازنده اي مبتني بر عامل با استفاده از روش هاي فرا اکتشافي الگوريتم ژنتيک

ارايه روشي جهت زمانبندي سيستم هاي چندپردازنده اي مبتني بر عامل با استفاده از روش هاي فرا اکتشافي الگوريتم ژنتيک دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft

مقايسه اثربخشي گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، طرحواره درماني و درمان شناختي رفتاري بر شيوع اختلالات عملکرد جنسي در افراد معتاد تحت درمان در بيمارستان هاي شهر شيراز

مقايسه اثربخشي گروهي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد، طرحواره درماني و درمان شناختي رفتاري بر شيوع اختلالات عملکرد جنسي در افراد معتاد تحت درمان در بيمارستان هاي شهر شيراز