ماه: اکتبر 2014

بررسي نقش عناصر در تغذيه خيار

بررسي نقش عناصر در تغذيه خيار دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسي نقش عناصر

ترکيب بهينه متغيرهاي ورودي با استفاده از آزمون گاما براي مدل سازي پتاسيم قابل جذب بر مبناي خوشه بندي Subtractive فازي

ترکيب بهينه متغيرهاي ورودي با استفاده از آزمون گاما براي مدل سازي پتاسيم قابل جذب بر مبناي خوشه بندي Subtractive فازي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در