ماه: سپتامبر 2014

مدلسازي و مقايسه عملکرد يک موتور هيسترزيس تغذيهشونده با منبع ولتاژ سينوسي خالص و منبع تغذيه اينورتري

مدلسازي و مقايسه عملکرد يک موتور هيسترزيس تغذيهشونده با منبع ولتاژ سينوسي خالص و منبع تغذيه اينورتري دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد