ماه: آگوست 2014

مطالعه ي رابطه مديريت ارتباط با مشتري، اعتماد به نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري و وفاداري به نام تجاري در بانک رفاه کارگران مناطق مختلف شهرکرد

مطالعه ي رابطه مديريت ارتباط با مشتري، اعتماد به نام تجاري، ارزش ويژه نام تجاري و وفاداري به نام تجاري در بانک رفاه کارگران مناطق مختلف شهرکرد دارای 17 صفحه