— Posted in دسته‌بندی نشده

مقايسه تاثير يکجلسه تمرين مقاومتي با و بدون انسداد عروق دستبر برخي شاخصهاي آسيب عضلاني در دختران فعال

مقايسه تاثير يکجلسه تمرين مقاومتي با و بدون انسداد عروق دستبر برخي شاخصهاي آسيب عضلاني در دختران فعال

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقايسه تاثير يکجلسه تمرين مقاومتي با و بدون انسداد عروق دستبر برخي شاخصهاي آسيب عضلاني در دختران فعال دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقايسه تاثير يکجلسه تمرين مقاومتي با و بدون انسداد عروق دستبر برخي شاخصهاي آسيب عضلاني در دختران فعال کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقايسه تاثير يکجلسه تمرين مقاومتي با و بدون انسداد عروق دستبر برخي شاخصهاي آسيب عضلاني در دختران فعال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقايسه تاثير يکجلسه تمرين مقاومتي با و بدون انسداد عروق دستبر برخي شاخصهاي آسيب عضلاني در دختران فعال :

سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس ملي يافته هاي نوين پژوهشي علوم ورزشي در حوزه سلامت، نشاط اجتماعي، کارآفريني و قهرماني

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

اهداف: تمرینات مقاومتی نقش مهمی در سلامت عمومی، پیشگیری و درمان بیماریها دارد، و معمولا برای پیشگیری از آسیب تجویز میگردند. لذا هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر یک جلسه تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دست بر لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرمی دختران فعالبود. روش تحقیق: 36 دانشجوی دختر تربیتبدنی، با میانگین سنی 20/51±1/31 سال و BMI 23/32±2/79 کیلوگرم بر مترمربع به سه گروه تمرین مقاومتی بدون انسداد عروق (تمرین با شدت 75% یک تکرار بیشینه)، مقاومتی همراه با انسداد عروق (تمرین با شدت 30 % یک تکرار بیشینه همراه با بستن تورنیکت لاستیکی به دور ناحیه پروگزیمال بازو) و گروه کنترل تقسیمشدند. هر دو گروه تمرینی یک برنامهی تمرینی تک جلسهای که شامل 3 ست دهتایی حرکات جلو بازو و پشت بازو بافاصله ی استراحتی یکدقیقهای بین ستها در نظر گرفتهشده بود را اجرا کردند. قبل از تمرین و 24 ساعت بعد از جلسهی تمرینی از تمام آزمودنیهای سه گروه، خونگیری به عمل آمد. سپس میزان شاخصهای لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز به روش فتومتری اندازهگیری شد.یافتهها: یافتههای آزمون آنووا نشان داد که بین لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز سرم در گروهها تفاوت معنیداری وجود ندارد P0/05. نتیجهگیری: به نظر میرسد این نوع تمرینات حداقل در کوتاهمدت از منظر آسیب عضلانی برای دختران جوان ایمن میباشند، بنابراین میتوان این دو روش تمرینی را نیز جایگزین یکدیگر نمود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل